Home     Sign In     Help     About Us     Search  
 The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army
My Account
My Library
My Cart (0)
Українська мова
Home News Books Catalogue Online Library Search Help About Us Links Login/Register

 

SEARCH ARCHIVE
Book search  
Site search  
   
   

 

GUEST BOOK [add your message]
 

At the current moment we have following messages in the guest book

01.02.2017 ³ää³ë îñâ³òè Ñàìá³ð:

³ää³ë îñâ³òè Ñàìá³ðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùèðî äÿêóº âèäàâíèöòâó çà íàäàí³ äëÿ øê³ë Ñàìá³ðñüêîãî ðàéîíó êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ÓÏÀ. Çàâäÿêè âàøèì êíèæêàì øêîëÿð³ êðàùå âèâ÷àòü ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, á³ëüøå çíàòèìóòü ïðî âàæëèâèé âêëàä âî¿í³â ÓÏÀ ó áîðîòüá³ çà Ó

27.12.2015 Ðîñ³ë Ãàííà ³ ðîäèíà:

Ðîñ³ë Ãàííà ç ðîäèíîþ âèñëîâëþþòü ïîäÿêó çà íàä³ñëàíèé êàëåíäàð íà 2016 ð³ê , à òàêîæ çà ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ êíèãè. ³òàºìî óñ³õ ïðàö³âíèê³â âèäàâíèöòâà "˳òîïèñ ÓÏÀ" ç íàñòóïàþ÷èì Íîâèì 2016 ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì. Íåõàé Íîâèé ð³ê ðóøíèêàìè äîáðà ³ ë

14.10.2015 ˳òîïèñ ÓÏÀ:

https://www.youtube.com/watch?v=Ip87Ca3PIqQ

05.12.2014 ˳òîïèñ ÓÏÀ:

Ç ãëèáîêèì ñìóòêîì ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â íåä³ëþ, 30-ãîëèñòîïàäà 2014, ó Ìþíõåí³ (ͳìå÷÷èíà) â³ä³éøëà ó â³÷í³ñòü íà 90-ìó ðîö³ æèòòÿ, âåòåðàí ÓÏÀ,÷ë. ÂÊ "˳òîïèñó ÓÏÀ" ñë. ï. ßðîñëàâà Ô³ëü (ç äîìó Ìîðîç)-"Ìàðòà". ³÷íà ¿é ïàì'ÿòü!

18.08.2014 RK:

NEW LVIV OFFICE ADDRESS LITOPYS UPA: Ukraine: "Litopys UPA" 2, Volodymyra Vynnychenka St.#1 79008 Lviv, UKRAINE for correspondence: "Litopys UPA" P.O. Box #5637 79067 Lviv, UKRAINE Tel.: (032) 275-6879 E-mail: lviv@litopysupa.com

13.01.2014 RK:

2014 Calendar LOOKS GOOD. Schaslyvo

17.10.2013 Litopys UPA:

ijëèìîñÿ ç ãðîìàäîþ ñóìíîþ â³ñòêîþ, ùî 17 æîâòíÿ 2013 ð. â Òîðîíòî ï³ñëÿ êîðîòêîòðèâàëî¿ âàæêî¿ íåäóãè â³ä³éøîâ íà â³÷íèé ñïî÷èíîê áàãàòîë³òí³é àäì³í³ñòðàòîð âèäàâíèöòâà “Ë³òîïèñ ÓÏÀ” ñâ. ï. Ìèêîëà Êóëèê. ³÷íà éîìó ïàì'ÿòü!

21.01.2013 RK:

HARNO: The NEW 2013 Calendar has Lyrics and Music Notes of popular UPA Songs/Pisni; Enjoy.

14.10.2012 Ðîñ³ë Ãàííà ³ ðîäèíà:

³òàºìî Ðîñ³ë ²âàíà òà âñ³õ ïðàö³âíèê³â ,,˳òîïèñ ÓÏÀ" ç 70-ð³÷÷ÿì ñòâîðåííÿ ÓÏÀ. Çè÷èìî óñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó ³ òåïëà, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³.

05.06.2012 Kryvonis:

Look FREE DOWNLOAD Available on the "OnLine Library" TAB, there are free INDEX e-book downloads available to SEARCH Names and WORDS for the Volumes v20 OS, v35 OS, v36 OS, v5L, and v6L.

23.09.2011 Mr. Falcon:

Hi, Looks like your website is up again! Cheers!

24.05.2011 Litopys UPA:

Óñ³ êíèãè ìîæíà çàìîâèòè áåçïîñåðåäíüî â Óêðà¿í³ çà àäðåñîþ: ˳òîïèñ ÓÏÀ ïë. ̳öêåâè÷à 6/7 79005 Ëüâ³â

22.05.2011 Oleksandr:

How to buy "Litopys UPA" books with delievery to Ukraine?

03.01.2011 Falcon:

Happy New Year 2011 & Merry Christmas

30.12.2010 Ðîñ³ë Ãàííà:

³òàºìî êîëåêòèâ ''˳òîïèñ ÓÏÀ'' â Êàíàä³ ³ Ëüâîâ³ ç íàñòóïàþ÷èì Íîâèì ðîêîì òà ð³çäâîì Õðèñòîâèì ! (Ðîñ³ë Ãàííà ç ðîäèíîþ)

24.12.2010 Merry Christmas:

We celebrate the miracle of one small Baby's birth and now He bought the gift of life and light to all the earth. May the love that came that Christmas night light all your days with hope and joy. With All Good Wishes for Christmas and the New 2011 Year

Copyright© LitopysUPA 2003-2012. All rights reserved. Visitors: 1569946